English Greek Italian Polish Romanian
ΕΡΓΟ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 ενημερωτική ημερίδα για...
H κοινοπραξία του έργου LEAN σας προσκαλεί στην τελική ενημερωτική ημερίδα του...
Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “LEarning from...

``Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασία`` είναι η νέα στρατηγική της ΕΕ που αφορά επίσης την ικανότητα να λύνουν προβλήματα, μαθαίνοντας από διαφορετικές ειδικότητες και πολυπολιτισμική εμπειρία, να εργαστούν και να λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Με αυτή την έννοια, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να βελτιώσουν την προσφορά κατάρτισης και τις μεθοδολογίες τους, προκειμένου να ενισχύσει αυτό το είδος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

 

Το έργο αυτό, μέσω της μεταφοράς μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται στη χρήση των «αναλογιών» και στα διαπολιτισμικά συνθήματα για τη διαχείριση της εκπαίδευσης, απαντήσεις σε αυτή την αυξανόμενη ανάγκη για ειδικευμένους πόρους για τους διαχειριστές και τους επιχειρηματίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον συγκεκριμένο τομέα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων η προσέγγιση είναι συχνά μακριά από την εξέταση του συνόλου των διεπιστημονικών υποδείξεων και προτάσεων που είναι υψίστης σημασίας σε ένα πλαίσιο που κυριαρχείται από την παγκοσμιοποίηση και τη διαπολιτισμική δυναμική. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση προορίζεται να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες και τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ να αποκτήσουν ένα διαπολιτισμικό όραμα βασισμένο σε ένα λειτουργικό σύνολο των ιστοριών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που συχνά είναι πολύ μακριά από τον τρόπο της σκέψης. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να υποστηριχθούν για να δούν πίσω από το συγκεκριμένο σενάριο στο οποίο οι δραστηριότητες τους πραγματοποιούνται, μαθαίνοντας πώς να τον λόγο και την πράξη σε παγκόσμιο και διαπολιτισμικό επίπεδο.


Η αναλογική εκπαίδευση που απευθύνεται σε ΜΜΕ πρέπει να:

 • αυξάνει τις ικανοτήτες τους να λειτουργούν επιτυχημένα σε μια παγκόσμια φιλοσοφία
 • αυξάνει τις δυνατότητες τους ως προς την ανάλυση προβλημάτων, μέσω μίας στρατηγικής προσέγγισης, συνδυαζόμενης από διαφορετικές πολιτιστικές πρακτικές
 • αυξάνει τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων πολυπολιτισμικότητας και παγκοσμιοποίησης.
 • υποστήριζει τους ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων σε σχέση με την ανάπτυξη της δεξιότητας και προσαρμογής τους σε ένα νέο φάσμα ηγεσίας, βασισμένο σε μία πολυπολιτισμική, ανταγωνιστική, επιχειρηματική φιλοσοφία.
 • διάχυει μία διατμηματικής προσέγγισης, ικανή να υποστηρίξει την μετεξέλιξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από μία παραδοσιακή λειτουργική δομή σε μία νέα λειτουργική δομή παγκοσμιοποίησης

 

Το έργο LEAN σκοπό έχει να μεταφέρει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέματα ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Μαθαίνοντας και εκπαιδεύοντας με βάση θέματα τα οποία προφανώς δεν έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα εργασιακά προβλήματα τους, οι επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν τη νέα μεθοδολογία σκέψης η οποία μπορεί να είναι πολύ βοηθητική σε ένα επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος αλλάζει συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, ενεργούς σε θέματα διοικητικής εκπαίδευσης και υποστήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

Με την ολοκλήρωση του, το έργο θα είναι σε θέση να παρουσιάσει διάφορα τελικά αποτελέσματα όπως:

 • τα πλέον βέλτιστα και αποτελεσματικά μοντέλα θεωρίας και λειτουργικότητας σχετικά με τα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε.
 • τον προσδιορισμό των αναγκών σε Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, σχετικά με τις άτυπες και πολυπολιτισμικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης
 • την ανάπτυξη ενός συνόλου εκπαιδευτικών ενοτήτων, προσαρμοσμένο στα δεδομένα των πιο πάνω χωρών, με βάση την μεθοδολογία του ISTUD Ιταλίας
 • την εκπαίδευση τοπικών εκπαιδευτών από Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, οι οποίοι θα διαδραματίσουν το ρόλο του διαμεσολαβητή στην παράδοση των πολυπολιτισμικών εκπαιδευτικών ενοτήτων προς τις ομάδες στόχους του έργου
 • την ευρεία διάχυση και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Τα πακέτα εργασίας είναι: 

 • Διαχείριση και Συντονισμός
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Ανάλυσης των καταστάσεων και των αναγκών
 • Εκμάθηση προσαρμογής της μεθοδολογίας
 • Εκπαιδεύστε τους Εκπαιδευτές
 • Πιλοτική εφαρμογή και ρύθμιση
 • Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

 

Fondazione ISTUD
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE
G. G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD
Nicosia Chamber of Commerce and Industry
OIC Poland
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2012-1-CY1-LEO05-02321
COPYRIGHT © 2013 Lean All Rights Reserved